בלוג

נזק  לרכוש בזדון

מהן עבירות רכוש?

עבירות רכוש הינן עבירות הנעשות במטרה לפגוע ברכושו של אדם או לשלול את זכויותיו בנוגע לרכוש. עבירות רכוש פוגעות בזכויות היסוד של האדם, ולרוב מהוות סכנה לשלומו כאשר הן מתבצעות תוך שימוש באלימות, הפחדה ומעשה מרמה. עבירות הרכוש כוללות: עבירות גניבה, גניבה ממעביד, גניבה בידי עובד ציבור, שוד, החזקת נכס החשוד כגנוב ועוד. 

מהו רכוש?

רכוש מוגדר ככל דבר, מוחשי או שאינו מוחשי השייך לאדם. בכך הכוונה לכל מוצר, מכשיר, נכס, ציוד, אדמה חקלאית וכיוצא באלו אשר על פי החוק שייכים לפרט ספציפי.  יש לשים לב אם הנכס הינו בבעלות גורם הנזק ואף צד שלישי לא נפגע מהנזק, אין מדובר בעבירה פלילית היות ומדובר ברכושו של אותו אדם. 

למעשה, ההגדרה של פגיעה הינה רחבה מאוד וכוללת בתוכה על נזק אשר גורם לפגיעה ביכולת השימוש באופן חלקי או מלא ברכוש. בכדי להאשים אדם בדבר גרימת נזק לרכוש יש חובה להוכיח את דבר הפגיעה. במקרה שבו נתפס אדם אשר מנסה לפגוע ברכוש אך המעשה לא צלח, לא ניתן להענישו והלמיד לדין כנגד גרימת נזק לרכוש. 

חוק עבירות רכוש מגדיר עונש של עד 3 שנים למי שביצע פגיעה בזדון לרכוש. 

מהי עבירת נזק לרכוש בזדון? 

על פי זכויות האדם, לכל אדם יש את הזכות להחזיק ברכוש בבעלותו ולאף גורם אין את הזכות לגרום נזק לרכוש. ולצורך שמירה על זכות ייסוד זו, נחקק חוק עבירות רכוש. 

עבירה זו היא חלק מפרק י"א לחוק העונשין אשר מגדיר את עבירות הרכוש ומטרתו להגן על קניינו של אדם. עבירה זו מוגדרת בס'452 לחוק העונשין, ונקבע שמי שעובר עליה הוא מי שהורס נכס או פוגע בו במזיד שלא כדין. העונש בגין עבירה זו עומד על 3 שנות מאסר. ברוב המקרים העבירה מתייחסת למקרים שבהם אדם הרס או היזק לנכס או חפץ. 

ס'452 לחוק העונשין- ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר". 

היזק לרכוש במזיד בנסיבות מחמירות– ס'453 נחקק בשנת 2009 כחלק מתיקון מס'101 לחוק העונשין, אשר נועד להחמיר את הענישה על עבירות רכוש מסוימות וליצור אבחנה בין פגיעות ברכוש של אזרחים, בינם לבין עצמם, לבין פגיעה ברכוש בנסיבות מחמירות שעונש עליה חמור יותר.

ס'453 היזקים מיוחדים- 

  1. העובר עבירה כאמור בסעיף 452 בבאר מים, בקידוח למים, בסכר, בגדה, בקיר או בשער הצפה של בריכה או של בריכת טחנה, בעצי תרבות, בגשר, במוביל מים או במאגר מים, דינו – מאסר חמש שנים. 

ב. העובר עבירה כאמור בסעיף 452, בנסיבות שלהלן, דינו – מאסר ארבע שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר מחמת נסיבותיו או טיבו של הנכס הניזוק:

(1)   הנזק נגרם לדבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;

(2)   הנזק נגרם לדבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.

  1. העובר עבירה כאמור בסעיף 452 וערכו של הנזק שנגרם עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.
  2. העובר עבירה כאמור בסעיף 452 לגבי רכוש שהוא מיתקן רגיש כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, דינו – מאסר עשר שנים.

מהן יסודות העבירה? 

 עבירת היזק היא עבירה אשר תלויה בתוצאותיה, כך שנדרש כי בסופה יהיה פגיעה בנכס. לעומת זאת, במצב שבו אדם ביצע את המעשה עשוי היה להזיק אך נכשל לא תתגבש עבירת ההיזק בזדון. אף על פי כן, יוכלו להעמיד לדין על ניסיון לביצוע העבירה. 

העונש בגין עבירת ניסיון הוא עונש זהה לביצוע העבירה המוגמרת.  בנוסף, כדי להרשיע בגין עבירה זו יש להוכיח כי הנזק נעשה שלא כדין, כלומר על ידי אדם שאינו הבעלים של הנכס.

לעניין היסוד הנפשי בעבירה, הוא "מזיד". ההגדרה של המונח מצויה  בס'90א לחוק העונשין והיא, שהעושה פעל בהיותו מודע לנסיבות העבירה, ויחסו להשגת תוצאת המעשה היה יחס של פזיזות. 

בשורה התחתונה, על התביעה להוכיח כי התקיימו כלל הנסיבות העבירה לפי ס'452, ולהוכיח את התקיימותה של התוצאה, שהיא כאמור הרס או פגיעה בנכס, ונוסף על כך את היסוד הנפשי – מזיד. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.