גרימת מוות ברשלנות

מהי גרימת מוות ברשלנות?  ס'21 לחוק העונשין: (א)  רשלנות – אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות הענין, להיות מודע לאותו פרט, ובלבד – (1)   שלענין…