בלוג

עבירות שוחד

מהי עבירת השוחד?

שוחד הוא מעין טובת הנאה אשר ניתנת לאדם בעל סמכות- יהיה מדובר ברוב המקרים בעובד ציבור או גורם פוליטי. השוחד ניתן על פי רוב על מנת שמקבלו יעשה שימוש במעמדו וסמכויותיו כדי לקדם את האינטרסים של נותן השוחד. על אף כי עבירת השוחד באה בהקשר הציבורי לרוב, היא גם קיימת במגזר העסקי, במקום בו משתמשים בשוחד כדי לקדם אינטרסים כלכליים . 

ס'290 לחוק העונשין לקיחת שוחד: 

א)  עובד הציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מבניהם:

(1)   פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4);

(2)   פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

          (ב)  בסעיף זה, "עובד הציבור" – לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור.

דרכי שוחד 

293. אין נפקא מינה בשוחד –

(1)   אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;

(2)   אם היה בעד עשיה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה;

(3)   אם היה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל;

(4)   אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;

(5)   אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר;

(6)   אם תפקידו של הלוקח היה של שררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לענין מסויים; אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה;

 (7)   אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו.

מתן שוחד 

291. נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א).

מהם העונשים בגין עבירות השוחד השונות? 

  1. עבירת נטילת שוחד- עובד ציבור המקבל שוחד בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 10 שנים או לחילופין צפוי לשלם קנס על פי הפירוט שמוגדר בחוק. 
  2. עבירת הענקת שוחד- אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 7 שנים או לחילופין לשלם קנס. 
  1. עבירת הענקת שוחד לעובד ציבור זר-אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור זר בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, על מנת לקדם את עניינו במישור העסקי- דינו 7 שנות מאסר. 
  2. עבירת תיווך בשוחד- אדם שקיבל לידו סכום כסף, שירות מסוג שהוא, או טובת הנאה מכל סוג אחר כדי לשחד צד שלישי- דינו כמי שנטל שוחד- עונש מאסר בן 10 שנים. 
  3. עבירות שוחד בתחרות- אדם שנתן שוחד כדי להשפיע על מהלכן או תוצאותיהן המייצרת עניין ציבורי, ידון למאסר בן 3 שנים. 

על מתן שוחד ועל קבלת שוחד- לעבירה זו  תמיד יש שני צדדים, מתן שוחד וקבלת שוחד. שניהם חייבים ביחד ולחוד באשמה על פי יסודות עבירה פלילית זו. המחשבה הפלילית אשר מבססת עבירה זו לכדי הגשת כתב אישום, נוגעת במודעות של שני צדדים, כל אחד בנפרד לגבי ניצול הכוח שיש לעובד הציבור במסגרת מילוי תפקידו כדי להוביל אינטרס פרטי/ כלכלי של הצד שמשלם לו את השוחד ולפיכך יש להוכיח זיקה בין שני מרכיבים אלו. מתן השוחד ולקחת השוחד נעשים ברוב המקרים על ידי אדם בעמדת כוח וסמכות, שופט, שר. ולכן עבירה זו מוגדרת בחזקת עבירת צווארון לבן. 

האם שוחד פטור ממס הכנסה? 

לפעמים מופתעים לגלות כי עבירות פליליות כמו סחר בסמים כוללות גם חובת מס. מאחר ופקודת מס הכנסה לא מבחינה בין הכנסות שמקורן חוקי ובין כאלו שמקורן אינו חוקי. כך זה גם לעניין עבירות שוחד, לאחר שנקבע בפס"ד תקדימי בבית המשפט המחוזי בחיפה כי פסיכיאטר שקיבל טובת הנאה כספיות בתמורה לאישורי פטור ממילואים, חייב במס הכנסה על ההכנסות הלא חוקיות.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.