בלוג

עבירות חטיפה

מהן עבירות החטיפה? 

עבירות חטיפה מהוות פגיעה ישירה בחירות הפרט כי עצם אפקט החטיפה נשללות מהקורבן זכויות יסוד: פגיעה בחופש התנועה, פגיעה בשגרת חייו של הקורבן, פגיעה רגשית ומנטלית והיעדר וודאות מה יעלה בגורלו. משכך, המחוקק קבע עונשי מאסר ממושכים בעבירות חטיפה הנעים בין 10 ועד 20 שנים. 

העבירה מצויה בחוק העונשין תחת עבירות "פגיעה בחירות", חטיפה יכולה להתבצע למטרות שונות ובהתאם לכך נחקקו מספר עבירות חטיפה בסעיפים שונים, עבירת החטיפה הכללית מוסדרת בס'369 לחוק העונשין. 

עבירת החטיפה מוסדרת בס'369 לחוק העונשין- הכופה אדם בכוח או באיומים או מפתהו באמצעי תרמית ללכת מן המקום שהוא נמצא בו, הרי זו חטיפה, ודינו – מאסר עשר שנים. 

הסעיף מגדיר שני מקרים מרכזיים:

  1. חטיפה בכוח- לקיחה בכפייה של אדם תוך שימוש בכוח או באיומים. 
  2. חטיפה במרמה- פיתוי של האדם לשנות את המקום שלו, על מנת שהפיתוי לשינוי מקום יהווה חטיפה של ממש צריך להוכיח שרימו את הקורבן. 

בשנים האחרונות גברו מעשה החטיפה וכליאת שווא של אזרחים חפים מפשע. חלק גדול מהטיפות בוצעו לשם סחר בנשים למטרות זנות, רבים אחרים בשל סכסוכים על רקע בין-אישי על משמרות הילדים ואפילו בשל חובות כספיים לגורמים מפוקפקים. 

מה התביעה צריכה להוכיח כדי להרשיע אדם בעבירה זו? 

כדי להרשיע אדם בגין עבירה זו, התביעה צריכה להוכיח יסוד נפשי- לנאשם הייתה מודעות כלפי רכיב היסוד העובדתי של העבירה וכלפי התקיימות הנסיבות הקבועות בהגדרתה.  ובנוסף את היסוד העובדתי-  להוכיח כי הנאשם אילץ את הקורבן תוך שימוש בכוח או איומים להיכנע לו בניגוד לרצונו וללא להסכמתו ולגרום לו בכך לעזוב את המקום ב ו הוא נמצא. בנוסף, עבירת החטיפה מוגדרת כעבירה התנהגותית ולכן יואשם אדם בעבירה גם אם מעשיו לא הביאו בסופו של יום לחטיפת קורבן העבירה. 

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. באו הדברים לידי ביטוי בעניין ע"פ 7356/00 סימה פרחאת נ' מדינת ישראל. באותו מקרה המערערת הורשעה בבית המשפט המחוזי בעבירה של חטיפה לשם חבלה ובשורה של עבירות נוספות. 

המערערת ניהלה מערכת יחסים עם המנוח, לאחר מכן המנוח נישא לה והקשר הרומנטי בניהם דעך. לאחר הפרידה, הגיעו לאוזנה של המערערת שומעות לפיהן המנוח סיפר לאחרים כי הם קיימו יחסי מין וכתוצאה מכך השמועות חיבלו ביחסיה עם גברים אחרים.  

המערערת התקשרה למנוח וביקשה להיפגש עמו. המערערת הגיעה עם בעלה אשר נושא עמו רובה. כאשר הם נפגשו בעלה יצא מהמכונית וירה במנוח שתי יריות, לאחר שהצמיד את הרובה לראשו. לאחר מכן כפת את המנוח באמצעות נייר- דבק והכניס את גופתו לתא המטען. 

בית המשפט המחוזי גזר על המערערת 18 שנות מאסר בפועל. ומכאן ערעורה על חומרת העונש. בית המשפט העליון פסק כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי, לבטל את הרשעתה בעבירה לפי ס'374 ולהרשיעה בעבירה של חטיפה. הרשעתה של המערערת בעבירה של סיוע לאחר מעשה תעמוד בעינה. 

סוגים מרכזיים של עבירות חטיפה- 

ס'370 הוצאה אל מעבר גבולות המדינה– המוציא אדם אל מעבר לגבולות המדינה שבה שוהה אותו אדם בלי הסכמתו שלו עצמו או של המורשה כחוק להסכים בשבילו, דינו – מאסר עשר שנים. 

עבירה זו דומה לעבירת החטיפה הכללית אולם שונה ממנה בשני דברים חשובים: הראשון, בעוד שבעבירת החטיפה הכללית ניתן דגש לאמצעים הפסולים בהם נוקט החוטף לשם ביצוע הטיפה הרי שבעבירה הנוכחית המיקוד נוגע להיעדר הסכמת קורבן העבירה להוצאתו ולחילופין נעדרת הסכמת המורשה כחוק – האחראי על קורבן העבירה. 

השני, בעבירת החטיפה הכללית נקבע איסור גורף לחטיפת אדם וזאת במנותק  למקום החזקתו בזמן החטיפה. ואילו בעבירה זו, לשון החוק דווקנית ואוסרת על הוצאת קורבן העבירה אל מחוץ לגבולות המדינה שבה שוהה קורבן העבירה עובר להוצאתו. 

ס'373 חטיפה ממשמורת- 

  1. המוציא, במעשה או בפיתוי, קטין שלא מלאו לו שש עשרה שנים או אדם שאינו שפוי בדעתו, ממשמורתו של אפוטרופוסם על פי דין בלי הסכמת האפוטרופוס, דינו – מאסר עשרים שנים. 
  2. העושה כאמור בסעיף קטן (א) כדי לרצוח או להעמיד בסכנת רצח, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד. 

ס'374 חטיפה לשם חבלה חמורה– החוטף אדם כדי שיהיה נתון לחבלה חמורה והחוטף אדם בידיעה שהנחטף יהיה נתון במצב כאמור, דינם – מאסר עשרים שנים. 

עבירה זו מתמקדת בשני מצבים: חוטף האדם מבצע את אקט החטיפה מתוך מטרה שהחטוף ייפגע בחבלה חמורה. חוטף האדם צופה מראש שקורבן העבירה יהא נתון לחבלה חמורה בידי אחר. גם בעבירה זו האמצעים שננקטים בידי החוטף לשם ביצוע העבירה יכולים להיות בהפעלת כוח, איומים, או פיתוי בתרמית וכל זאת לשם הוצאת קורבן העבירה מהמקום בו הוא נמצא – אל מקום החזקתו כחטוף. 

ס'374א חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם– החוטף אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בסעיף 377א(א) או כדי להעמידו בכך באחת מהסכנות המנויות באותו סעיף, דינו – מאסר עשרים שנים. 

עבירה זו ייחודית בהיבט תכלית החטיפה ומכאן נבדלת מעבירת החטיפה הכללית. חטיפה בעבירה זו יכול ותתמקד ברצון החוטף לנצל את קורבן העבירה במספר היבטים: סחר באברים, עבדות, זנות, ביצוע בעירות מין או לחלופין העמדת החטוף בסיכון. 

למעשה, במעשי החוטף נפגעת חירותו וזכותו של קורבן העבירה לבחירה חופשית. מאחר ומדובר בעבירה התנהגות, די בכך שהנאשם הפעיל אמצעים פסולים לשם הוצאת החטוף ממקומו הפיזי על מנת שיסודות העבירה יתמלאו. המחוקק קובע סנקציה מחמירה בת 20 שנות מאסר לנאשם שהורשע בעבירה. 

ס'375 הסתרת חטוף– המסתיר או כולא אדם באיסור בידיעה שהוא נחטף, דינו כאילו חטף את האדם באותה כוונה, ידיעה או מטרה שהיו לו בהסתרת האדם או בכליאתו. 

במכלול של עבירות חטיפה קיימת התייחסות לא דווקא למי שביצע את החטיפה בפועל, אלא גם לגורמים שסייעו להסתיר את החטוף או לכלוא אותו, גם אם מדובר על סיוע לחטיפה בלבד. רף הענישה במקרה הזה עומד על 20 שנות מאסר בפועל. 

לפי ס'375 אדם שמסתיר או כולא אדם אחר באיסור בידיעה שהוא נחטף, דינו כיאלו חטף את האדם באותה כוונה, ידיעה או מטרה שהיו לו בהסתרת האדם או בכליאתו. 

ס'375א החזקה בתנאי עבדות- 

  1. המחזיק אדם בתנאי עבדות לצורכי עבודה או שירותים לרבות שירותי מין, דינו- מאסר שש עשרה שנים.
  2. נעברה עבריה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה- מאסר עשרים שנים. 
  3. "עבדות"- מצב שבו מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קנינו של אדם. לעניין זה, יראו שליטה ממשית בחייו של אדם או שלילת חירותו כהפעלת סמכויות כאמור. 

ס'376 עבודת כפיה- הכופה שלא כדין אדם לעבוד, תוך שימוש בכוח או באמצעי לחץ או תוך איום באחד מאלה, או בהסכמה שהושגה בתרמית, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה- דינו מאסר שבע שנים. 

ס'371 חטיפה לשם כליאה– החוטף אדם בכוונה שייכלא שלא כחוק, דינו – מאסר עשרים שנים. 

ס'371 לחוק העונשין מגדיר את עבירת החטיפה לשם כליאה, שנחשבת לעבירה פלילית חמורה יותר מעבירת החטיפה הרגילה. מדובר על חטיפה שנעשית לשם כליאת החטוף. השוני בין עבירה זו לעבירת החטיפה הרגילה נעוץ בכוונתו המיוחדת של החוטף לכלוא שלא עדין את החטוף. הכוונה היא לחטיפת אדם לשם כליאתו, אין הכוונה לכליאה בבית כלא על ידי המשטרה אלא לכליאת שווא שאינה חוקית. 

מעבר ליסודות העבירה של החטיפה הרגילה שדורשים את העברתו של החטוף ממקום למקום תוך שלילת חירותו, עבירה זו דורשת יסוד נפשי של כוונה מיוחדת לכלוא את החטוף בכליאת שווא.  עונשה המקסימלי של עבירת החטיפה הרגילה עומד על 10 שנות מאסר. מנגד, אם מדובר בחטיפה לשם כליאה העונש המקסימלי הינו כפול ועומד על 20 שנות מאסר. 

ס'372 חטיפה לשם רצח או סחיטה– חוטף אדם כדי לרצחו או כדי להעמידו בסכנת רצח, או חוטף אדם כדי לסחוט או לאיים, דינו – מאסר עשרים שנים. 

עבירה זו מתמקדת בחטיפת אדם לצורך רציחתו או סחיטתו ובכך הייחודיות שלה מעבירת החטיפה הכללית. החטיפה כשלעצמה מקיימת אמצעי לצורך רצח, העמדה בסכנה לרצח, סחיטה או איום המופנים כלפי קורבן העבירה. אף בעבירה זו האמצעים להגשמת החטיפה עשויים להיות על דרך איומים, כוח ופיתוי במרמה וכל זאת להניע את החטוף לצאת את מקום שבתו אל המקום שייעד עברו החוטף. ובהתאם לכך נשללת מקורבן העבירה אפשרות בחירה חופשית בנסיבות לפיהן אוכף החוטף את רצונו על החטוף. 

מה העונש בגין עבירת החטיפה לפי ס'369 לחוק העונשין?

ס'369 לחוק קובע כי העונש המקסימלי שיוטל על אדם שהורשע בעבירת החטיפה הרגילה הינו 10 שנות מאסר. יש לציין, כי עבירת החטיפה נחשבת לעבירה חמורה במיוחד שבתי המשפט נוהגים לרוב להטיל בגינה עונשי מאסר לא מבוטלים. 

עונשי המקסימום אשר קבועים בחוק העונשין לצד סעיפי העבירה אינם עונשי חובה ובתי המשפט אינם מחויבים לגזור אותם בכל תיק. העונש הסופי שיוטל על הנאשם יתבסס על מספר גורמים שקשורים בעבירה הספציפית שביצע לצד התחשבות בנתוניו האישיים. 

לעניין עבירת החטיפה, השיקולים הרלוונטיים לעונש יהיו אופן החטיפה, האמצעים שבהם בוצעה, מידת האלימות שננקטה במהלכה, משך החטיפה וקיומן או העדרן של עבירות נלוות לחטיפה כמו איומים או תקיפה. 

מהו ניסיון חטיפה?

לפעמים מקרים רבים הסתיימו בניסיון חטיפה בלבד בשל תכנון לקוי של העבריין ולעיתים בשל תושייה וקור רוח של הקורבן או ערנות של הציבור שסייעו לקורבן להילחץ מניסיון החטיפה. אולם, אין הבדל בין העונש על ניסיון חטיפה לבין עונש על עבירה שהצליחה והעונש הוא אותו עונש, כפי שקבוע בס'34ד לחוק העונשין. 

תחולת דין העבירה 

34ד.   מלבד אם נאמר בחיקוק או משתמע ממנו אחרת, כל דין החל על הביצוע העיקרי של העבירה המושלמת חל גם על נסיון, שידול, נסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה.

ס'25 לחוק העונשין מגדיר מהי עבירת ניסיון- ניסיון הוא כעשיית מעשה לצורך ביצוע העבירה מבלי שהצליח להשלים את העבירה, למעט פעולות הכנה בלבד. 

ניסיון מהו 

25.   אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה.

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.