בלוג

עבירות אלימות

מהן עבירות אלימות?

עבירות אלימות הינן קבוצה של עבירות שכוללות: איומים, סחיטה, תקיפה, הצתה, רצח, שוד, תקיפת שוטרים ועוד- עבירות אלו נעשות תוך שימוש באלימות כפי שהיא מוגדרת בחוק העונשין. נוכח הערכים החברתיים של שלמות הגוף וביטחון הציבור, המחוקק ובתי המשפט רואים בחמורה רבה חשודים שמואשמים בעבירות אלימות. 

בנוסף, ישנן עבירות אלימות גם בתוך המשפחה: תקיפה, התעללות בקטין או חסר ישע, הזנחת ילד, נטישת ילד, חטיפת קטין, עבירות מין בתוך המשפחה ועוד. עבירות אלימות למעשה שוללות מהפרט את האוטונומיה על גופו ולכן נחשבות כמפרות את זכותו הבסיסית להגנה על גופו, חירותו ושלוות חייו. עבירות אלימות כוללות מגוון רחב של עבירות כאשר הם נחלקות לתתי קטגוריות ספציפיות. עבירות אלו מניות בפרק י' לחוק העונשין. 

חוק העונשין מבחין בין 3 סוגים עיקריים של עבירות אלימות:

ס'379 לחוק העונשין דין תקיפה סתם– " התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה". 

ס'380 לחוק העונשין תקיפה הגורמת חבלה ממשית– "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים". 

ס'382 תקיפה בנסיבות מחמירות- 

(א)  נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

ב)  העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1)   בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

(2)   קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

(ג)   העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

(ד)  העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי כהגדרת "אחראי על קטין או על חסר ישע" בסעיף 368א, והקטין או חסר הישע אינו בן משפחתו כאמור בפסקה (2) להגדרה "בן משפחתו" שבסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

בס' 379 עבירת התקיפה, למעשה מדובר על תקיפה שלא הביאה לחבלה כלשהי, והיא תקיפה מהסוג "הקל" ביותר. בס' 380 עבירת תקיפה הגורמת חבלה ממשית, מדובר על תקיפה שגורמת לחבלה אשר מצריכה לרוב טיפול רפואי.

 לעניין ס'382 תקיפה בנסיבות מחמירות, מדובר על תקיפה מהסוג החמור ביותר. תקיפה שמשלבת בתוכה נוכחות של שני אנשים או יותר שבחרו יחד לבצע עבירה או אלימות. וברגע שהתקיפה מוגדרת לפי סעיף זה, הענישה בגינה יהיה כפול מזה שבעבירה המקורית. מהי למעשה חבלה של ממש? למעשה המחוקק לא הגדיר בצורה מפורשת את המושג אולם בתי המשפט יצקו תוכן למושג וקבעו כי כל חבלה גופנית לרבות שריטה, ושטפי דם עשויים להיחשב כחבלה ממשית. כשמדובר בקטינים הפסיקה אף הרחיבה את המונח "חבלה ממשית" גם לגבי בכי או מכאוב, ו/או האם ניתן להסיק שהתקיפה גרמה למכאוב ממשי.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.