עבירת איומים

מהי עבירת האיומים?  ס'192 לחוק העונשין- "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים". למעשה אנשים…

סחיטה באיומים

מהי סחיטה באיומים? סחיטה באיומים היא איום לפגוע שלא כדין במטרה להניע אדם אחר לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. ניתן לסחוט באיומים בכל דרך ובכול צורה: בכתב על פה או בהתנהגות. על האיום להיות מופנה כלפי אדם…