בלוג

ליווי וייצוג נפגעי עבירה 

לרוב, לאחר הגשת תלונה נפגע העבירה מקבל לידיו סיסמה ושם משתמש לבירור סטטוס החקירה בעניינו. למרבה הצער, המערכת מעט מסורבלת, אינה מספקת די מידע, ונפגע העבירה נותר לבדו במערכה מבלי שיהיה מי שייצג את זכויותיו. 

זה לא חייב להיות כך, פנו אלינו עוד היום, ואנחנו נהיה כאן כדי לשמור על זכויותיכם!
משרדנו מייעץ, מייצג ומלווה משפטית נפגעי עבירה מתחילת ההליכים הפליליים ובכך דואג למיצוי זכויותיהם והכלים העומדים לרשותם.


אייצג אתכם לצד התביעה והפרקליטות, אוודא כי ההליכים מבוצעים תוך זמן סביר. אדאג לדרוש השלמות חקירה במידת הצורך, אעמוד על ביצוע עימות עם החשוד בעת הצורך ואוודא כי עובדות כתב האישום נגד החשוד משקפות את שארע. 

בנוסף, במידת הצורך אדאג להוצאת צווי הרחקה והגנה כנגד הפוגע ואף אכין את היסודות הנדרשים לצורך הגשת תביעת פיצויים כספית אזרחית בהמשך, בגין הנזקים שנגרמו.
לקראת סיום התיק כנגד החשוד, יכול וייסגר הסדר טיעון בין התביעה לחשוד, כמי שמייצג את זכויותיכם אוודא שההסדר אינו מקל עם החשוד, אוודא שתקבלו פיצוי ושקולכם ישמע בביהמ"ש בטרם יינתן גזר הדין, זאת אעשה על ידי תצהיר נפגע עבירה המוגש לביהמ"ש, לרוב מבלי שתצטרכו להגיע ולהעיד. נפגע העבירה נפגע פעם אחת לפחות בביצוע העבירה כנגדו, אין סיבה להיפגע פעם נוספת בניהול ההליך!

מיהו נפגע עבירה?

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה עבירה פלילית באופן ישיר, או עקיף אם העבירה עצמה גרמה למותו של אדם, נפגעי העבירה הם בני משפחתו מדרגה ראשונה של אותו האדם.

סעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א 2001, מגדיר נפגע עבירה כך: "מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון". "בן משפחה" הוא מי שהיה בן זוגו בעת מותו, לרבות ידועים בציבור, ילדיו, אחיו, ובהעדרם של כל אלה, מי שהיה אפוטרופוסו בעת מותו.

זכויותיך כנפגע עבירה:

 • על הזכויות להינתן לך תוך התחשבות בך ובצרכיך, שמירה על כבודך והגנה על פרטיותך ובתוך זמן סביר.
   
 • זכאות להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון וכן מפני שלוחיו או מקורביו, וכן לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני גורמים אלו.
   
 • זכאות לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, באפשרותך לפנות למשמר בתי המשפט כדי לקבל מידע על אזור המתנה נפרד בבית המשפט עד לתחילת הדיון בקשר לעבירה שממנה נפגעת
  לפניכם פירוט בדבר. 
 • לקבל מידע על זכויותיך כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי.
   
 • לקבל מידע על שירותי סיוע, הניתנים לנפגעי עבירה.
   
 • לקבל מידע על השלב בו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה ממנה נפגעת.
   
 • לעיין בכתב האישום הנוגע לעבירה ממנה נפגעת או בהסדר לסגירת תיק (הסדר מותנה), לפי העניין, ולקבל העתק ממנו, בכפוף להגבלות שבחוק ובתקנות.
   
 • לנכוח בדיוני בית המשפט בקשר לעבירה ממנה נפגעת, גם אם הם מתנהלים בדלתיים סגורות, וכן שינכח אתך בדיונים אדם, המלווה אותך לפי בחירתך, הכל בכפוף להגבלות שבחוק.
   
 • לקבל הודעה במקרים הבאים: על החלטה שלא להמשיך לחקור או שלא להעמיד לדין בעניין העבירה שממנה נפגעת (סגירת התיק); על העברת התיק לתובע; על סגירת התיק בהסדר לסגירת תיק (הסדר מותנה); על שחרור חשוד או נאשם ממעצר אם שוחרר בתנאים שנועדו להגן עליך, לרבות פירוט תנאי השחרור; על החלטה לעכב הליכים; על מועדי דיונים (למעט הקראה); על הכרעת הדין, גזר דין והגשת ערעור.
   
 • לקבל הודעה על ההחלטה לסגור את התיק וכן זכאות להגיש ערר על ההחלטה בדבר סגירת התיק, בהתאם לקבוע בחוק. הגשת הערר מתאפשרת בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על סגירת התיק
   
 • למסור לחוקר או לתובע "הצהרת נפגע" בכתב על פגיעות ונזקים שנגרמו לך בשל עבירה שממנה נפגעת, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש. התובע יגיש את ההצהרה לבית המשפט, בדיון בעניין גזר דינו של הנאשם (במסגרת הטיעונים לעונש). עליך לדעת שהסניגור יוכל, אם ירצה, לחקור אותך בבית המשפט על הדברים שכתבת בהצהרה.
   
 • במקרה שבו בית המשפט החליט להרשיע את הנאשם או קבע שביצע את המעשה אף ללא הרשעה, התובע יוכל לבקש עבורך מבית המשפט לחייב את הנאשם כחלק מגזר הדין לשלם לך פיצוי על הפגיעה בך, בנוסף לעונש.
  החוק קובע כי המדינה היא שתגבה את הפיצוי כדי למנוע מהנפגע הכרח להיות במגע ישיר עם מי שפגע בו. ההסדר החוקי קובע את עדיפות הפיצוי על הקנס, ועל כן אם נוסף על הפיצוי הושת בתיק גם קנס, כל תשלום על חשבון הקנס ייזקף תחילה על חשבון הפיצוי.
   
 • במקביל להליך הפלילי, ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד הפוגע. אם האדם הפוגע הורשע, ניתן לבקש שהשופטים שהרשיעו אותו ידונו גם בתביעה האזרחית הנגררת לפלילים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

אם נפגעת מעבירת מין או מאלימות כהגדרתם בחוק, הינך זכאי בנוסף:

 • שההליכים הפליליים יקוימו בתוך פרק זמן סביר.
   
 • שלא ישאלו אותך בחקירתך במשטרה או בבית המשפט על עברך המיני, אלא לפי החריגים בחוק.
   
 • שבמהלך חקירתך במשטרה יהיה נוכח עמך אדם שמלווה אותך לפי בחירתך, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.
   
 • לבחור את מין החוקר בהתאם להגבלות שבחוק.
   
 • לקבל מידע על מאסר הנאשם או הנידון או על משמורות אחרות – מידע בדבר תחילת ריצוי המאסר, יציאה לחופשה ממאסר, מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו של האסיר או מועד הבאתו לפני ועדת השחרורים.
   
 • להביע עמדה בפני ועדת השחרורים או בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בדבר האפשרות שהאסיר ישוחרר שחרור על תנאי.
 • להביע עמדה לעניין חנינה או הקלה בעונש, שביקש האסיר מנשיא המדינה.

אם נפגעת מעבירת מין או מאלימות חמורה כהגדרתם בחוק, הינך זכאי בנוסף:

 • להביע עמדה לעניין עיכוב הליכים או כל החלטה אחרת לפי כל דין להפסיק את ההליך הפלילי.
   
 • להביע עמדה לעניין הסדר טיעון עם הנאשם או הסדר לסגירת תיק (הסדר מותנה) עם החשוד, בכפוף לסייגים המנויים בחוק.
   
 • שלא ימסרו את כתובת מגוריך, מקום עבודתך ומספרי הטלפון שלך לנאשם או לסנגור, בהתאם לסייגים בחוק.
   
 • לקבל מידע על מעצר או שחרור של החשוד או הנאשם, לרבות על תנאי השחרור ככל שנועדו להגן עליך.
   
 • ככל שבן משפחתך מצא את מותו בעבירת המתה (הריגה או רצח שלא נגרמו בתאונת דרכים) תוכל להיות זכאי לסיוע כספי מידי לצרכי לוויה ואבל וכן לסיוע נפשי למשך שנתיים ולליווי משפטי, במסגרת "תכנית סנ"ה" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף עם משרד המשפטים.

אם נפגעת מעבירת מין, כהגדרתה בחוק, ובית המשפט החליט להרשיע אדם בשל הפגיעה בך:

 • הינך זכאי לבקש מבית המשפט שיאסור על אותו אדם לגור, לעבוד או ללמוד במקום שקרוב למקום המגורים, העבודה או הלימודים שלך, אם קרבה כזו עלולה לגרום לך נזק נפשי של ממש. את הבקשה ניתן להגיש מיד אחרי שניתן גזר הדין או אם האדם נשלח למאסר – לקראת שחרורו.
   
 • לקבל מידע על צו פיקוח על עברייני מין, לרבות תנאי הפיקוח והמעקב בהתאם לקבוע בחוק וכל שינוי בתקופת הצו או בתנאי מתנאיו.
   

כפי שהובא לעיל – בהתאם לסוג וחומרת העבירות מוקנות הזכויות לנפגעי העבירה, משרדנו מספק ייעוץ וליווי בכמה אופנים, בהתאם לשלבי ההליך.

טרם החקירה הפלילית: 

 • ייעוץ משפטי טרם הדיווח על עבירה פלילית שהתרחשה.
 • ליווי נפגעי עבירה בהגשת התלונה במשטרה. 

לאחר החקירה הפלילית:

 • ליווי וייצוג משפטי לנפגעי עבירה לאחר הגשת תלונה במשטרה. 
 • הגשת ערר על תיק שנסגר ובקשה מנומקת לפתוח בחקירה מחדש והעמדה לדין.
 • הגשת ערר על תיק שנסגר בנימוק שלא להעמיד לדין בהיעדר עניין לציבור. 

בזמן המשפט הפלילי:

 • הזכות של נפגע עבירה לנוכחות בבית המשפט
 • הזכות של נפגע עבירה לעיין בכתב האישום (ולעיתים בטיוטה עוד בטרם כתב האישום מוגש, ולכך חשיבות רבה).
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי עיכוב הליכים.
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי הסדר טיעון מתגבש.
 • הצהרת נפגע עבירה לרבות כלל הנזקים הנפשיים, הממונים והלא ממונים. 
 • הכנת נפגע העבירה לעדות בטיעונים לעונש.

צווי הגנה לנפגעי עבירה:

 • הגשת צו למניעת הטרדה מאיימת.
 • הגשת צו הגנה מניעת אלימות במשפחה.
 • הגשת צו איסור פרסום. 

נפגע עבירה ? אתה לא לבד! 

זכרו, מטרת הפרקליטות היא הרשעת הנאשם. אך לצערנו האינטרס של נפגעי העבירה וקולם – פעמיים רבות לא נשמעים! כנפגעי העבירה אינכם צד להליך הפלילי ואין מי שיגן על הזכויות שלכם.


למרות שמדובר בהליך מורכב וקשה מבחינה נפשית, זכרו שאתם לא לבד – פנו עוד היום לקבלת ייעוץ ונשמח לעזור וללוות אתכם לאורך כל הדרך. סיוע משפטי, מקצועי ומהיר יוריד מכם את המעמסה הרגשית הכרוכה בכך ויציג את עמדתכם בהליך.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.