בלוג

עבירות מס ומע"מ

מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד או יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, כך שהמס מוטל על הרווח. ומע"מ- מס ערך מוסף הוא מס המוטל על עסקאות ומהווה חלק מובנה. בישראל שיעור המע"מ עומד על 17%. הוא מוטל על ייבוא טובין, ועל מתן שירותים, עסקת אקראי שעשה אדם. 

סוגי עבירות מס- 

חוקי מס הכנסה כרשות חקירה המוגדרת בחוק, אחראים על חקירת עבירות על פי פקודת מס הכנסה. עולה חשד כי נישום לא שילם את המס המגיע למדינה כתוצאה מאי דיווח על הכנסותיו המלאות. ולכן העבירה העיקרית שנחקרת על ידי מס הנס היא העלמת מס שיכולה להתבצע בדרכים שונות. 

קיים סיווג של עבירות המס לשני סוגים:

 1. עבירות מס טכניות- עבירות מס שמהוות עבירות פליליות, ועוסקות בפן הטכני של תשלום המס. עבירות אלו הן אי ציות להוראות שנועדו לאפשר את ביצוען התיקן של פקודת מס הכנסה בדבר דיווח, ביקורת ותשלום. העונש הצפוי לעבירות בס'216 לפקודה הינו -שנת מאסר אחת. ולפי ס'217- שנתיים מאסר. 

להלן פירוט של עבירות מהסוג הזה:

 • אי הגשת דוחות מס שנתיים במועד
 • אי הגשת הצהרת הון במועד
 • א דיווח על מחזור העסקות של הנישום לצורך תשלום מקדמות המס 
 • אי מסירת הצהרה במועד לעניין מיסוי מקרקעין 
 • אי התייצבות של הנישום לדרישה של רשויות המס
 • סירוב לקבל הודעה שנשלחה לנישום 
 • אי הודעה על התחלת התעסקות לרשויות המס 

ס'215 עבירות שאין עליהן עונש מפורש– אדם שעבר על פקודה זו או על תקנה שהותקנה לפיה, ולא נקבע לאותה עבירה עונש מפורש אחר, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחלק זה – חוק העונשין), או שני העונשים כאחד. 

 1. עבירות מס מהותיות- מעשים או מחדלים המתייחסים לתוכן הרישומים והדוחות, כאשר שימוש במרמה עורמה ותחבולה מהווים עבירות חמורות בדרגת פשע. אולם, בשונה מעבירות המס הטכניות עבירות המס המהותיות יש בהן יסוד של הונאה או תחבולה מהצד של הנישום שמטרתו היא להתחמק מתשלום המס. העונש בגין עבירה זו הוא -מאסר שבע שנים. 

להלן פירוט של עבירות מהסוג הזה:

 • העלמת מס
 • השתמטות מתשלום מס
 • השמטת הכנסה מהדוחות המוגשים לרשויות המס
 • זיוף של פנקסי וחשבונות ורשומות חשבונאיות 

220.  אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(1)   השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2)   מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(3)   השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4)   הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

(6)              הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו. 

עבירות מע"מ- 

עבירות מע"מ הם עבירות פליליות המעוגנות בחוק מע"מ ובחקיקה נוספת. עבירות אלו עוסקות בפעולות לא חוקיות של התחמקות מתשלום מס ערך מוסף או ניסיונות להפחית את התשלום בניגוד לדין. 

עבירות מע"מ טכניות– הן עבירות המפירות את חוק המע"מ ללא כוונה פלילית של עובר העבירה. כמו סירוב למסור פנקסים או מסמכים שקיימת חובה למסורם  לאחר דרישה, אי הגשת דוחות במועד, אי התייצבות לחקירה, מסירת ידעה לא נכונה או לא מדויקת ללא הסבר סביר. כתבי האישום מוגשים על ידיד תובעי מע"מ וניתן לבטלו באמצעות המרתו בקנס מנהלי. 

א)  מי שהפר כמפורט להלן הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו – מאסר שנה:

(1)   סירב או נמנע למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שהוא חייב למסרם, לאחר שנדרש לעשות כן;

(2)   סירב או נמנע להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;

(3)   מסר ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

(4)   לא עשה את המוטל עליו לענין רישומו;

(5)   הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן;

עבירות מע"מ מהותיות– הענישה בגין עבירות אלו יכול להגיע לעד 7 שנות מאסר וכן גם לכלול רכבי קנס גבוהים. 

 (ב2)        נעברה עבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בנסיבות מחמירות, דינו של העושה – מאסר 7 שנים או קנס פי 5 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – אחת מאלה:

(1)   העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

(2)   נגד העבריין הוגשו למעלה מ-6 אישומים בשל עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), בתקופה של שלוש שנים;

(3)   העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

           (ג)   הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ב) תוך שלוש שנים לאחר שנידון על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, לאסור עליו להמשיך בעיסוקו תקופה שיקבע.

מע"מ הוא מס עקיף המוטל על המוצר או השירות ולא באופן ישיר על הצרכן. כול בעל עסק חייב לנהל חשבון מע"מ. אולם יש עוסקים שקיבלו פטור מתשלום מע"מ על הכנסות חודשיות בגין הפעילות העסקית שלהם. עוסק שאינו חייב בתשלום מע"מ נקרא עוסק פטור. היתרון הוא שאין צורך לנהל רישומים ולהעביר לרשויות המס מידי חודש. 

למעשה, חוק המע"מ מחייב את בעל העסק לגבות מהלקוחות שלו בנוסף לתשלום בעבור המוצר או שירות גם מע"מ. למעט מכירה של מוצרים או שירותים מסוימים, שבנסיבות מסוימות הם פטורים מתשלום מע"מ- היעדר חובת תשלום על מסחר בפירות וירקות טריים. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.