בלוג

סחר באיברים

מהי עבירת הסחר בבני אדם ?

עבירת הסחר בבני אדם מעוגנת בס'337א לחוק העונשין. עבירה זו היא למעשה ביצוע, גיוס, העברה וקבלה של בני אדם לצורך ניצולם. ניצול האדם יכול להיעשות על ידי העסקתו בכפייה, העסקתו בתנאי עבדות, העסקתו בזנות וסחר באבריו. 

בשנת 2000 תוקן חוק העונשין כדי שיכלול במפורש איסור על סחר בבני אדם וישית על הסוחרים עונשים כבדים. נקבע לראשונה בישראל איסור מפורש לסחור בבני אדם למטרה ספציפית של עיסוק בזנות. והעונש בגינה היה 16-10 שנות מאסר. ובשנת 2006 נערכו תיקונים כדי שהחוק יחיל בתוכו סוגים שונים של סחר בבני אדם.

ס'377  א. (א) הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה, דינו – מאסר שש עשרה שנים:

(1)   נטילת איבר מאיברי גופו;

(2)   הולדת ילד ונטילתו;

(3)   הבאתו לידי עבדות;

(4)   הבאתו לידי עבודת כפיה;

(5)   הבאתו לידי מעשה זנות;

(6)   הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה;

(7)   ביצוע עבירת מין בו.

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה – מאסר עשרים שנים.

           (ג)   המתווך לסחר באדם כאמור בסעיף קטן (א), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, דינו כדין הסוחר באותו אדם.

           (ד)  בסעיף זה, "סחר באדם" – מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

מהו סחר באבירים? 

משמעו תרומת אבירים או השתלת איברים הנעשית תמורת תשלום כספי. כלומר, לקיחת איבר מאבירי הגוף לצרכים מסחריים וההנחה היא שבקיום חילופי הסחורה קיים ניצול תמידי של החלשים והעיניים בחברה. 

העבירה הפלילית האוסרת על סחר בני אדם למטרת נטילת אבירים מעוגנת בס'377א(א)(1) לחוק העונשין. האיסור מתייחס למכירה או לקנייה של אדם, עשיית עסקה אחרת לאדם לשם נטילת אבירים. הסכמתו של אדם לעניין זה אינה רלוונטית לשם התגבשות יסודות העבירה. 

החוק בישראל מבחין בין שתי עבירות פליליות הקשורות לסחר באיברים: 

סחר בבני אדם לשם נטילת איברים– עבירת הסחר בבני אדם אשר מעוגנת בס' בס'377א(א)(1) לחוק העונשין. בניגוד לסחר באיברים שיפורט להלן, עבירת סחר בבני אדם למטרת נטילת איברים מן הגוף מתייחסת למצבים שבהן עבריינים סוחרים בגופו של אדם ומתייחסים אליו רק כאל עטיפה הכוללת את האיבר המבוקש. העונש בגין ביצוע עבירה זו עלול להיות 16 שנות מאסר. 

סחר באיברים– האיסור על סחר איברים מעוגן בחוק השתלת איברים אשר קובע כי אסור לקבל ולתת כל תמורה הקשורה להשתלת איבר, ואסור לתווך בסחר באיברים בין תורם ונתרם. מטרתו של החוק היא לפקח על תרומות איברים מן החי ולטפל בתופעת תרומות איברים לא מפוקחת. 

חוק השתלת איברים עוסק בכמה דברים עיקרים: ראשית, החוק מסדיר את כל הקשור לנטילת איברים מאדם חיי ומאדם שמת לצורך השתלתם בגוף של אדם אחר. שנית, פיצוי תורמים חיים- אדם שתרם אחד מאיבריו זכאי להוצאות בגין אובדן ימי עבודה, החזר נסיעות, חופשת החלמה , טיפולים פסיכולוגים והטבות נוספות שמטרתן מניעה של התדרדרות מצבו עקב תרומתו. שלישית, הסדרת מעמדו של המרכז הלאומי להשתלות בהשגחת משרד הבריאות. רביעית, קובע את האיסור בסחר איברים ומתן תמורה בעבור איבר שהושתל בגופו של אדם אחר. העובר על איסור זה מבצע עבירה פלילית. 

סעיפים בחוק השתלת איברים:

ס'3 איסור סחר באיברים: 

 1. לא יקבל אדם תמורה בעבור אבר שניטל מגופו או מגופו של אדם אחר, או המיועד לנטילה כאמור, והכל בין שהנטילה נעשית בחייו של אדם ובין שהא נעשית לאחר מותו. 
 2. לא ייתן אדם תמורה בעבור אבר שנטיל מגופו או מגופו של אדם אחר, או המיועד לנטילה כאמור, והכל בין שהנטילה נעשית בחייו של אדם ובין שהיא נעשית לאחר מותו. 
 3. לעניין סעיף זה, לא יראו כתמורה כל אחד מאלה: 
 1. הסכמת אדם אחד לתרום, בחייו, אבר לאדם אחר, כנגד הסכמתו של קרובו או מכרו של אותו אדם אחר כי יתרום אבר לקרובו או למכרו של האדם. 
 2. תשלום והחזר כספי בעד הוצאות, ששולמו לתורם בהתאם להוראות לפי ס'22.
 3. תמורה שנתן תאגיד מוכר בהתאם להוראות ס'29.
 4. מימון הוצאות קבורה והצואות הסעה והטסה של גופת אדם שאבריו ניטלו לאחר מותו לשם השתלה, בהתאם להוראות לפי ס'30. 

ס'4 איסור תיווך- 

לא יתווך אדם בין תורם לנתרם, במישרין או בעקיפין, לשם נטילת אבר או השתלת אבר, אם הובטחה לאדם אחר תמורה שניתנה אסורה לפי הוראות ס'3 בעבור נטילת האיבר, ולא יקבל אדם תמורה בעד תיווך בנסיבות כאמור. 

ס'5 סייגים לאיסורים- 

אין בהוראות פרק זה כדי לאסור השתלת אבר שנעשית מחוץ לישראל, לרבות לעניין השתתפות גוף בישראל במימון השתלת אברים שנעשית במדינת חוץ, בהתקיים כל אלה:

 1. נטילת האבר והשתלת האבר נעשות על פי דין החל באותה מדינה.
 2. מתקיימות הוראות חוק זה לעניין איסור סחר באיברים. 

ס'36 עונשין-

 1. העושה אחד מאלה, דינו- מאסר שלוש שנים או הקנס הקבוע בס'61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז- 1997. 
 1. מקבל תמורה בעבור אבר שניטל מגופו של אדם אחר שאינו קרבו מדרגה ראשונה בחייו, או המיועד לנטילה כאמור, בניגוד להוראות ס'3. 
 2. נותן התמורה בעבור אבר שהושתל בגופו של אדם אחר שאינו קרובו מדרגה ראשונה, או המיועד להשלתה כאמור, ושניטל מאדם בחייו, בניגוד להוראות ס'3. 
 3. מתווך בין תורם לנתרם, במישרין או בעקיפין, לשם נטילת אבר אסורה או השתלת אבר אסורה או מקבל תמורה בעד תיווך בנסיבות אלה, בניגוד להוראות ס'4. 
 4. מבצע נטילת אבר או השתלת אבר בלי שקיבל אישור מאת מנהל המרכז להשתלות או מי שהוא הסמיך לכך, לפי הוראות ס'17(ד) או (ה) או 26 (ב), לפי העניין.
 5. נוטל אבר מגופו של קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס בניגוד להוראות ס'20. 
 1. הוראות סעיף קטן (א)_1) עד (3) יחולו בין אם נטילת האבר או השתלת האבר מיועדת להתבצע בישראל ובין אם מחוץ לישראל. 
 2. העושה אחד מאלה, דינו- מאסר שישה חודשים או הקנס הקבוע בס'61(א)(3) לחוק העונשין:
 1. מביא אבר לישראל או מוציא אבר מישראל, בניגוד להוראות ס'6.
 2. נותן תמורה בעד הסכמתו של אדם לנטילת אבר מגופו לאחר מותו, בניגוד להוראות ס'29.
 3. מממן הוצאות קבורה של תורם או הוצאות הסעה והטסה של גופתו, בניגוד לפי ס'30.
 4. מגלה מידע שהגיע אליו לפי הוראות חוק זה, בניגוד להוראות ס'35. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.