בלוג

ערר מעצרים

סוגי המעצרים בכלליות- 

על פי החוק נתונה למשטרה סמכות לעצור אדם למשך 24 שעות אשר במהלכן עליהם להביאו בפני שופט. הליך המעצר נחלק לשני שלבים, השלב הראשון הוא מעצר לצורכי חקירה (מעצר ימים) ובו המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של החשוד כדי לבצע פעולות חקירה שביצוען מחייב את המשך החזקת החשוד במעצר בשל אחת מהעילות האלו: ישנו חשש כי שחרור החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה והעלמת ראיות, יהווה סכנה לשלום הציבור, יאפשר הימלטות החשוד מדין פלילי. 

השלב השני הוא מעצר עד תום ההליכים. מעצר מהסוג הזה הוא כליאה זמנית של אדם או הגבלתו לצורכי חקירה ומניעת שיבוש הליכי חקירה או איום. מעצר מסוג זה קבוע בס'21 לחוק המעצרים והוא פוגע פגיעה קשה מאוד בחירותו של אדם, נקרא גם מעצר עד לתום ההליכים. למעשה המעצר יהיה עד לסיום ההליכים המשפטים נגדו. 

בקשה לעיון חוזר- 

בהתאם לחוק המעצרים, עצור, משוחרר או תובע יכולים לפנות אל בית המשפט כדי שיבחן מחדש כל דבר הדרוש להחלטת המעצר, לתנאי הערובה או לשחרור. הגשת בקשה זו יכולה להיעשות מאחת הסיבות הבאות: אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה. לעניין זמן ניכר, הפסיקה הכירה בפרק זמן של 3 חודשים (פחות או יותר) ככזה העונה על התנאי וכמובן בצירוף תנאי נוסף.

ס'52 עיון חוזר בהחלטת בית המשפט- 

א)   עצור, משוחרר בערובה או תובע רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר, בענין הנוגע למעצר, לשחרור או להפרת תנאי השחרור בערובה, לרבות בהחלטה לפי סעיף זה, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

 (ב)  אדם המוחזק במעצר בשל אי יכולתו להמציא ערובה, רשאי לפנות בכל עת בבקשה לעיון חוזר.

(ג) הוטל פיקוח קצין מבחן לפי סעיף 48(א), רשאי קצין המבחן לפנות לבית משפט בבקשה ליתן צו המשנה את החלטתו; הבקשה תהיה בכתב ותלווה בתסקיר.

ערר על החלטת מעצר- 

על החלטת בית משפט לעצור חשוד במעצר ימים ועל החלטת בית משפט לעצור נאשם עד תום ההליכים ניתן להגיש ערר (בזכות) לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר. כלומר, אם ההחלטה ניתנה על ידי בית משפט שלום ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי. ובהתאם לכך, אם ההחלטה ניתנה על ידי בית משפט מחוזי ניתן להגיש ערר לבית משפט עליון. ובמסגרת הגשת הערר על המערער יהיה לשכנע את בית המשפט כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט ולמעשה היה עליו לשחרר את העצור או לעצור אותו. זכות הגשת ערר מעוגנת בהוראות ס'53 לחוק סדר הדין הפלילי. 

ס'53 ערר על החלטת בית המשפט- 

 (א)  עצור, משוחרר בערובה ותובע רשאים לערור על החלטת בית משפט בעניין הנוגע למעצר, לשחרור, להפרת תנאי ערובה או להחלטה בבקשה לעיון חוזר, וכן רשאי ערב לערור בעניין ערבותו, בפני בית משפט שלערעור, שידון בערר בשופט יחיד.

           (א1) (1)    על החלטת בית המשפט המחוזי בערר לפי סעיף קטן (א) רשאי כל אחד מהמפורטים באותו סעיף קטן לפנות בבקשה למתן רשות לערור לפני בית המשפט העליון;

(2)   בית המשפט העליון ידון בבקשה בשופט יחיד, ואולם רשאי בית המשפט העליון לדחות את הבקשה על הסף, בלא דיון בנוכחות הצדיים; ניתנה רשות לערור כאמור, ידון בו בית המשפט העליון בשופט יחיד ורשאי הוא לדון בבקשת רשות ערר כאילו היתה ערר.

           (ב)  השופט הדן בערר, רשאי להיזקק לחומר ראיות חדש, שניתוסף מאז       הדיון בבית משפט קמא.

           (ג)   ערר כאמור בסעיף קטן (א) ובקשה למתן רשות לערור כאמור בסעיף קטן (א1), יוגשו בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.