בלוג

השבת תפוס 

מדובר על מצב שבו אדם מעוכב או נעצר לחקירה שבמסגרתה הרכוש שלו נתפס, ובדרך כלל מדובר על רכוש אישי ובעל ערך רב לאותו אדם ותפיסתו עלולה לפגוע בשגרת יומו,  למשל: טלפון, רכב, מחשב נייד ,כסף, תעודות ועוד. 

בית המשפט העליון פסק כי תפיסת חפצים ורכוש על ידי המשטרה היא אמצעי הפוגע בזכויות יסוד ולכן יש לנקוט באמצעי זה כאמצעי אחרון בהיעדר חלופה אחרת שתשיג את תכלית התפיסה ופגיעתה בבעל הזכות ברכוש תהיה פחותה. 

סמכות לתפוס חפצים ס'32 לפקודת סדר הדין הפלילי: 

  1. רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה עבירה, או עומדים לעבור עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה. 
  1. על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

ס'32 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי קובע כי למשטרה יש סמכות לתפוס רכוש, ללא צו בית משפט, למשך 180 ימים כאשר קיים יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה או עומדים לעבור עבירה, או במקרה בו הרכוש עשוי לשמש כראיה בהליך משפטי בשל עבירה או שהוא ניתן כשכר בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה.  

ס'32(ב) מחריג תפיסה של מחשב או חומר מחשב הנמצא בשימוש של מוסד – נדרש צו בית משפט לתפיסתו. לעומת זאת, אם מדובר במחשב פרטי תפיסתו יכולה להיות גם ללא צו אולם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים. 

אם עברו 180 ימים והמשטרה לא הגישה בקשה לקבלת ארכה או כתב אישום, החוק קובע כי עליה להשיב את התפוסים לבעליהם לאלתר. ובמקביל יש אפשרות לפי ס'34 לפקודה להגיש בקשה להשבת תפוס שבמסגרתה בית המשפט יבחן את טענות הצדדים ויחליט האם יש להשיב את הרכוש בתנאים מסוימים או ללא כול תנאים. 

ערר על החזרת תפוס– 

על החלטת בית משפט השלום בעניין החזרת רכוש תפוס ישנה זכות ערר והיא מעוגנת בס'38א לפקודה. אדם שהחפץ נלקח ממנו וגם צד ג' הטוען שיש לו זכויות בחפץ, רשאים להגיש ערר על החלטה שניתנה בעניין זה. הערר מוגש לבית המשפט המחוזי ועל החלטתו ניתן לערעור לבית המשפט העליון רק אם נתנה לכך רשות לערעור משופט בית המשפט העליון.

ס'38 א ערר-

  1. שוטר מוסמך, אדם שהחפץ נלקח ממנו או תובע זכות בחפץ (צד ג) רשאים לערור על החלטת בית המשפט לפי פרק זה, לפני בית המשפט המחוזי אשר ידון בערר בדן יחיד.
  1. על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור לפני בית המשפט העליון שידון בערר בדן יחיד, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.

ס'34 מסירת התפוס לפי צו-  

על פי בקשת שוטר שהוסמך לכך על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו דרך כלל או לעניין מסוים (להלן – שוטר מוסמך), או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט שלום לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט – הכול בתנאים שייקבעו בצו.

לאחר הגשת הבקשה להשבת תפוס ייפתח הליך בבית המשפט המכונה השבת תפוס ויקבע מועד לדיון שבמסגרתו בית המשפט יאזן בין מידת הצורך שבהשארת התפוס בידי המשטרה לבין הפגיעה בזכות הקניין של התובע  בעלות בנכס. 

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.