Archive

עבירות תקיפה ואלימות המופנות כלפי בת או בן הזוג הן עבירות פליליות, אשר המחוקק רואה אותן בחומרה. עבירות אלו מוגדרות כ"אלימות במשפחה". כאמור, התנהגויות אלימות עלולות לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות של התעללות פיזית, איומים, התעללות רגשית, מעשיים מינים (אונס, מעשים מגונים ועוד). ...

עבירות תקיפת קטין חסר ישע מתייחסות למעשה התעללות או לפגיעה בקטין או בחסר ישע, למעשה כל פעולה שהיא מאיימת, משפילה, מבזה, מענישה, מפעילה כח בגופו או בנפשם של אלו שאינם מסוגלים להגן על עצמם. החוק נועד להגן עליהם או לכל הפחות למנוע פגיעה או ניצול...

עבירת סחר בבני אדם מתייחסת לפעולות של גיוס, העברה, מתן מחסה או קבלת אנשים לצורכי ניצול וכוללים בירת נלוות כגון הפעלת כוח, איומים, חטיפה וכו' על מנת לממש את מטרות הסחר. כל אלו נעשים למטרות ניצול מיני, כמו זנות, העסקה בכפייה, עבדות, וכן לסחר באיברים...

עבירות ביטחון מתייחסות לעבירת הפוגעות בביטחון המדינה, ביחסי חוץ, בסודות מדינה ובפעולות טרור המאיימות או פוגעות במדינה ובאזרחיה. בשל האיום המתמיד מראשית הקמת המדינה, התעורר הצורך להגנה מפני אלו המאיימים להשמידה. עבירת ביטחון מתייחסת לכל פעולה הפוגעת בביטחון המדינה: בגידה, ריגול, מסירת מידע, מרד, פגיעה...

עבירת הרצח היא עבירת הפשע החמורה ביותר במשפט הפלילי שכן היא גורמת להמתה של אדם מתוך כוונה תחילה. קדושת החיים היא ערך עליון ולכן נטילת חיי אדם דינה מאסר עולם. יחד עם זאת כיום לא קל להוכיח את כוונת הרצח שכן מצרכיה היא כוונה תחילה,...

עבירות אלימות בתוך המשפחה נחשבות לעבירות אלימות לכל דבר ועניין ומהוות עולם משפטי העומד בפני עצמו ובגישה מחמירה מצד הרשויות. שכן מדובר באלימות בתחום מורכב המעורבים בו האנשים הקרובים ביותר לפוגע - קשרים משפחתיים, קשרי תלות, פגיע באדם בתוך ביתו מבצרו ועל כן המחוקק מתייחס...

עבירת כליאת שווא מתייחסת להגבלה על חופש התנועה של אדם. מדובר על פגיעה באחת מהזכויות הבסיסיות של כבוד האדם וחירותו, הקובעת כי זכותו של כל אדם למנוע בחופשיות ממקום למקום ללא כל דאגה על הגבלה או שמא יעצרו אותו או יפגעו בו. כמו כן, החוק...

על פי חוק העונשין סחיטה באיומים נועדה לכפות על אדם עשיית או אי עשיית מעשה כרצון הסוחט. סחיטה עלולה לבוא לידי ביטוי באמצעים שונים: התבטאות בעל פה, בכתב, בהתנהגויות פיסיות או מילוליות ובפגיעה בגוף, רכוש, פרנסה ובחירותו של האדם ואפילו בפרסום או אי פרסום נגד...

עבירת איומים מתייחסת למעשים של הפחדה או הטלת אימה על אדם תוך פגיעה בביטחונו האישי, בין אם החשש מפני פגיעה הוא ריאלי ובין אם לאו. כלומר, במידה והנפגע מרגיש מאוים או מפוחד בגין אמירה כזו או אחרת, הקשורה לחייו, חירותו, גופו, רכושו וכו' – מדובר...

חייגו עכשיו 050-7719770